Eindejaarstips voor directeuren-grootaandeelhouders

Eindejaarstips voor directeuren-grootaandeelhouders

Gebruikelijk loon.
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u verplicht jaarlijks een zogenaamd ‘gebruikelijk loon’ uit uw BV op te nemen. Zo wordt voorkomen dat u alleen inkomsten uit dividend heeft, waarop in box 2 veelal een lager belastingtarief van toepassing is dan op loon dat belast wordt in box 1. Is de gebruikelijkloonregeling van toepassing, dan moet u uw loon in 2023 ten minste vaststellen op het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:
· het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
· het loon van de meestverdienende werknemer in uw BV; of
· € 51.000 (€ 48.000 in 2022).

Tot en met 2022 mocht u rekening houden met 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze zogeheten ‘doelmatigheidsmarge’ is met ingang van 2023 vervallen. Let op. Door het vervallen van de doelmatigheidsmarge komt het in aanmerking te nemen gebruikelijk loon mogelijk aanzienlijk hoger uit. Het is daarom goed om nog eens te kijken of u een lager loon kunt hanteren vanwege eventuele verliezen of een negatief vermogen in de BV.

Hoge lening bij de BV aflossen. Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. De wet is erop gericht om bovenmatig lenen van dga’s bij hun eigen BV terug te brengen. Dit betekent dat u niet meer dan € 700.000 bij uw eigen BV mag lenen. Doet u dat toch, dan worden alle schulden boven € 700.000 die op 31 december 2023 nog bestaan, belast in box 2. In 2023 bedraagt het belastingtarief in box 2 26,9%. Om de hoogte van de lening vast te stellen, tellen alle schulden van u en uw fiscaal partner aan uw BV(’s) mee, behalve de eigenwoningschulden. Een eigenwoningschuld telt niet mee als er aan de BV een recht van hypotheek is verstrekt of als de eigenwoningschuld is afgesloten voor 31 december 2022.
Let op 1. U heeft dus nog tot 31 december 2023 de tijd om de bovenmatige schulden zo veel mogelijk af te lossen, bijv. door privébezittingen over te dragen aan de BV, dividend uit te keren, aandelenkapitaal terug te betalen of de lening te herfinancieren.
Let op 2. Er is onlangs door de Tweede Kamer een amendement bij het Belastingplan 2024 aangenomen waarmee het maximumbedrag dat kan worden geleend bij de eigen BV, wordt verlaagd. Vanaf 2024 kan er maximaal € 500.000 van de eigen BV worden geleend.

Dividend. Het huidige tarief van box 2 bedraagt 26,9%. Vanaf 2024 is het tarief afhankelijk van de inkomsten in box 2. Tot een bedrag van € 67.000 betaalt u namelijk slechts 24,5% belasting, dus 2,4%-punt minder. Over het meerdere betaalt u naar verwachting 33%, oftewel: 6,1% meer. Speel zo goed mogelijk in op de wijziging van het tarief in box 2. Het uitkeren van forse dividenden aan de dga is in 2023 voordeliger dan na 2023. Houd wel rekening met de gevolgen voor box 3 in de inkomstenbelasting. Met lagere dividenduitkeringen kan beter gewacht worden tot na 1 januari 2024. Tot € 67.000 bent u in 2024 namelijk goedkoper uit dan in 2023. Voor partners bedraagt deze grens € 134.000.

Bedrijfsopvolging. Er zijn vergevorderde plannen om de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en in de inkomstenbelasting aan te passen. Bent u nu betrokken bij een bedrijfsopvolging, dan is het uiteraard belangrijk om met deze wijzigingen rekening te houden.
Tip. Overleg met uw adviseur over de start van uw geplande bedrijfsoverdracht.
Op 31 december 2023 wordt er voor het eerst getoetst of u excessief heeft geleend bij uw eigen BV. U heeft dan ook tot deze datum de tijd om het bovenmatige deel van uw schuld af te lossen, bijv. door het (onbelast) terugbetalen van aandelenkapitaal of door de lening te herfinancieren. Kom daarom in actie als u de mogelijkheid hiertoe heeft.