Lage inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt

Afschaffing lage-inkomensvoordeel.
Het lage inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft, het wetsvoorstel om dit af te schaffen is aangenomen door de Eerste kamer.
Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om vaker mensen in dienst te nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. In de praktijk blijkt dit maar een beperkte bijdrage te leveren voor de kansen van deze groep.
Het geld wat hierdoor vrijkomt, nu het LIV vervalt, zal gebruikt gaan worden voor andere tegemoetkomingen voor werkgevers.

Afbouw loonkosten voor ouderen.
Het loonkostenvoordeel voorwerkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, wordt vanaf 1 januari 2025 stapsgewijs afgebouwd. Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers die zijn begonnen op of na 1 januari 2024, wordt verlaagd per 1 januari 2025, en afgeschaft per 1 januari 2026.
Voor werknemers, begonnen voor 1 januari 2024, blijft het loonkostenvoordeel wel gelden. Het kabinet wil werkgevers op andere manieren stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen.

Verruimen loonkostenvoordeel herplaatsen werknemers met arbeidshandicap.
Vanaf 1 januari worden de criteria verruimd van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap.
Hierdoor komt u als wergever in meer gevallen in aanmerking voor loonkostenvoordeel als u een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatst in eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in uw bedrijf.